fbpx

   Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Aydınlatılmış Açık Rıza Onam Formu
Sayın Hasta/Vasi/Veli;
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Pınar Mahallesi 74018 Sk. Turuncu Evler Apt. No 5 Seyhan/ADANA dresinde faaliyet gösteren Yaşam Tıp Merkezi (Ersev Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.)  ''Veri Sorumlusu'' sıfatına sahiptir. ''Veri Sorumlusu'' sıfatına sahip yukarıda adı geçen kişilerce, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, sınıflandırılabilir ya da kullanılması engellenebilir ve KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelikte sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği;
-Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:
-Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla 
-Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
-Mevzuat gereği T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,
-Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
-Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
-Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmektir.
-Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma
 Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ; Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, Avukatlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 Kişisel verileriniz Şirket tarafından müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Şirket erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. İşbu toplanan kişisel verileri hukuki sebebi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Yaşam Tıp Merkezine Başvurarak Kişisel Verilerinizin;
-İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
-işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  KVKK' nın 7. ve 29863 sayılı --yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
-Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılı işlemlerin bildirilmesini isteme,
-Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, internet sitemizin Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“ belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.
''Kişisel Verin Korunması Hakkında Aydınlatılmış Onam Formunda '' yer alan bilgi ve açıklamaların Veri Sorumlusunca tarafıma doğru ve anlaşılır biçimde;
Anlatıldığını (     )        Anlatılmadığını (     )

Beyan eder ve bana / vesi / vasisi bulunduğum .........................................................................' a ait kişisel verilerin, ben Aksini bildirmedikçe Yaşam Tıp Merkezi tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, bilgilendirmeler, tanıtımlar, anketler, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve bu uygulamalar ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim temsilcisi bulunduğum kişilere Yaşam Tıp Merkezi tarafından SMS, E-posta, posta, telefon ve her türlü iletişim yolu ile ulaşılmasına hiç bir baskı altında kalmaksızın açıkça
Onay verdiğimi (     )     Onay vermediğimi Beyan ederim. (     )
“Onay verdiğimi” kutusunun işaretlenmesi halinde anılan maddeye rıza gösterildiği anlamına gelmektedir.
“Onay vermediğimi” kutusunun işaretlenmesi halinde anılan maddeye rıza gösterilmediği anlamına gelmektedir.
Kişisel Verilerimin Aktarılmasına Onay Verdiğim Yakınlarım:…………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                               Tarih:
                                                                                                                          ADI SOYADI İMZA: